คู่มือ

cover

คู่มือการให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4)  New 

เอกสารประกอบการนำเสนอประชุมชี้แจง คู่มือการให้บริการฯ (วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖) สามารถโหลดไฟล์ได้ถึง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖