หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงาน

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ผู้อำนวยการ กมพ.02-940-6362-3 ต่อ 121702-940-7474

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.)

หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสารE-mail
งานธุรการ/สารบรรณ02-579-2665,
02-579-0151-7 ต่อ 292
02-940-6362-3 ต่อ 1121, 1221
02-579-2531pscop4@gmail.com
งานพัสดุ/งานการเงิน 02-940-6362-3 ต่อ 1114, 1112 02-579-2531
งานอัตรากำลัง 02-940-6362-3 ต่อ 1123 02-579-2531

กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสารE-mail
ผู้อำนวยการ02-579-6133
02-940-6362-3 ต่อ 1220
02-579-6134ccgdoa@gmail.com
งานออกใบรับรองสุขอนามัยผักผลไม้สด02-579-6133
02-940-7117
02-579-6134
งานออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าแปรรูป02-940-7440,
02-940-7166,
02-940-6362-3 ต่อ 1201
02-940-7448
งานจดทะเบียนผู้ส่งออก02-579-6133
02-940-7117
02-940-6362-3 ต่อ 1230
02-579-6134

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช (กรม.)

หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสารE-mail
ผู้อำนวยการ กรม.02-579-2537,
02-940-6362-3 ต่อ 1301, 1302
02-579-2556
งานตรวจรับรองการผลิตพืช GAP 02-940-6362-3 ต่อ 1812, 1816
ตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์02-579-7520,
02-940-6362-3 ต่อ 1309
02-579-7520

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กตม.)

หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสารE-mail
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าพืช02-940-6464,
02-940-7422
02-940-6362-3 ต่อ 1209
02-940-6470qpsig@yahoo.co.th

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า (กคส.)

หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสารE-mail
ผู้อำนวยการ กคส.02-940-7449,
02-940-6362-3 ต่อ 1227
02-940-7449qcpp2014@hotmail.com
ห้องปฏิบัติการเคมี 1
– ห้องปฏิบัติการสารเจือปน02-940-6340,
02-940-6362-3 ต่อ 1407, 1409, 1410
02-940-6340
– ห้องปฏิบัติการสารปนเปื้อน02-940-6339,
02-940-6362-3 ต่อ 1403, 1404, 1405
– ห้องปฏิบัติการโภชนาการ02-940-7290,
02-940-6362-3 ต่อ 1206, 1207
02-940-7290
ห้องปฏิบัติการเคมี 2
– ห้องปฏิบัติการเคมีภาชนะบรรจุ02-940-6362-3 ต่อ 1317, 1312, 1314
– ห้องปฏิบัติการสารพิษ02-940-6806,
02-940-6362-3 ต่อ 1607, 1609
– ห้องปฏิบัติการสารพิษตกค้าง02-940-6362-3 ต่อ 1517, 1518, 1515
ห้องปฏิบัติการทางกายภาพและประสาทสัมผัส02-940-6362-3 ต่อ 1229, 1214
ห้องปฏิบัติการสิ่งปนปลอม02-940-6807,
02-940-6362-3 ต่อ 1601, 1611, 1615
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา02-940-6995,
02-940-6362-3 ต่อ 1807, 1808, 1809, 1801
02-940-6995
ห้องรับตัวอย่าง02-940-6363-3 ต่อ 1107, 110802-940-7292

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช (กปพ.)

หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสารE-mail
กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช (กปพ.)02-579-2565,
02-940-6362-3 ต่อ 1224
02-579-2592foodsafety.doa@gmail.com