รายชื่อทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์

หลักเกณฑ์การพิจารณา
ปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์เพื่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อการค้า
ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖


ทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗