ภารกิจ

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

มีอำนาจหน้าที่

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์

2. ให้บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์

3. ให้บริการรับรองระบบการผลิตพืชและผลิตภัณฑ์

4. ประสานงานและเจรจาแก้ไขปัญหาการจัดทำข้อตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศ

5. ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย