กฎ/ระเบียบประเทศคู่ค้า

SPS/TBT

Loading...

สาธารณรัฐประชาชนจีน

เส้นทางในการส่งออกผลไม้สดจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถดำเนินการได้ทั้งทางบก น้ำ และอากา ...

/

กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจาก ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เรื่องแจ้งเตือนสถานการณ์การน ...

/

กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง เรื่อง บัญชีรายชื่อ ...

/

กรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจากฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ศุลกากรเหมิ่งล่าได้ปรับขั้นต ...

/

กรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจากฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ว่าเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ...

/

อินโดนีเซีย

ด้วยกรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากฝ่ายเกษตร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา แจ้งว่า กระทรวงเกษตร ...

/

อินโดนีเซียประกาศขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการการตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางด้านอาหารของไทย  ทั้งสิ้น  8 ร ...

/

ซาอุดิอาระเบีย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเว็บไซต์ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เกี่ยวกับกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหาร รายละเอียด https:// ...

สหภาพยุโรป

กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจาก สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เกี่ยวกับ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกา ...

ตามกฎระเบียบ Regulation (EC) No 2019/1793 ว่าด้วยการเพิ่มการตรวจสอบควบคุมชั่วคราวและการปรับใช้มาตรการฉุกเฉินกับสินค้าอาห ...

ด้วยกรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักการเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง ร่างกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการทำลายป่าของสหภาพย ...

ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป แจ้งว่าฝรั่งเศสออกกฎห้ามใช้บรรจุภั ...

เนื่องด้วยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเรื่องตลาดผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพื ...

กรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เรื่อง สหภาพยุโรปจะกำหนดกฎระเบียบด้านสิทธิ ...

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/585 ว่าด้วย การกำหนด ...

การสืบค้นค่า MRL ของพืชต่างๆ ตัวอย่างเช่น ผักชีไทย มะเขือเปราะ กะเพรา รายละเอียดการสืบค้นค่า MRLของสหภาพยุโรปDownload Vi ...

อเมริกา

          กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจาก ฝ่ายเกษตร ประจำกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เกี่ยวกับระเบียบโปร ...

/

กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจอลิส ...

/

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจากฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นค ...

/

             กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ว่าเมื่อวันที ...

/

เกาหลี

กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ว่า กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา สาธารณรัฐเกาหลี (Ministry of food an ...

กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ด้วย กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา สาธารณรัฐเกาหลี (MFDA) มีหนังสือเรื ...

ออสเตรเลีย

กรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ว่ากระทรวงเกษตร ...

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเ ...

ญี่ปุ่น

ไต้หวัน

มาเลเซีย

สิงคโปร์

แคนาดา

เวียดนาม