แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าร่วมโครงการ Control Measure

**หากมีปัญหาเกี่ยวกับการ Download แบบฟอร์ม ให้เปลี่ยนมาใช้ Browser Microsoft Edge หรือ Firefox

แบบฟอร์มคำร้อง และตัวอย่างเอกสารขอเข้าร่วมโครงการ Control Measure

ใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ “การจัดการสารเคมีในผักผลไม้เพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น” (Contral Measure)