กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (กตม.)

มีหน้าที่

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ (GMP)

2. ศึกษา พัฒนาและจัดทำระบบมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์

3. ประสานงานเพื่อกำหนดมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานสินค้าพืชกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ให้บริการตรวจสอบรับรอง ควบคุม กำกับ ดูแล มาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์

5. ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง