กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช (กรม.)

มีหน้าที่

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตพืช (GAP)

2. ศึกษา พัฒนาและจัดทำระบบมาตรฐานการผลิตและระบบการตรวจประเมิน

3. ประสานงานเพื่อกำหนดมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานการผลิตการผลิตพืชกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ให้บริการรับรอง ควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการผลิตพืช

5. ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง