กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง (กทร.)

มีหน้าที่

1. ศึกษา เงื่อนไข หลักเกณฑ์และกฎระเบียบภายในและภายนอกประเทศเพื่อนำมากำหนดเงื่อนไข ขั้นตอน และใช้อ้างอิงในการออก

    ใบรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าพืช และผลิตภัณฑ์และดำเนินการออกใบรับรอง

2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ส่งออกเพื่อสนับสนุน การตามสอบ (Traceability)

3. บริการจดทะเบียนผู้ส่งออกสินค้าพืช

4. ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง