รายชื่อโรงคัดบรรจุที่ได้ผ่านการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียน EL

 

รายชื่อโรงคัดบรรจุที่ได้ผ่านการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุตามมาตรการควบคุมพิเศษ การส่งออกผักผลไม้สดไปสหภาพยุโรป
       นอร์เวย์ และสหพันธรัฐสวิส (Establishment List : EL)
       ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566