แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก

**แจ้งเพิ่มเติมการยื่นคำร้องสามารถยื่นทาง E-mail : rcgdoa@gmail.com ได้  โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารเข้ามายังกลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง

**หากมีปัญหาเกี่ยวกับการ Download แบบฟอร์ม ให้เปลี่ยนมาใช้ Browser Microsoft Edge หรือ Firefox

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส ไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวัน 
(กรณียื่นคำร้องขอจดทะเบียนไปหลายประเทศพร้อมกัน สามารถใช้เอกสารเพียงชุดเดียว)

คำร้องจดทะเบียนอื่นๆ