แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก

**แจ้งเพิ่มเติมการยื่นคำร้องสามารถยื่นทาง E-mail : rcgdoa@doa.in.th  ได้  โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารเข้ามายังกลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง

**หากมีปัญหาเกี่ยวกับการ Download แบบฟอร์ม ให้เปลี่ยนมาใช้ Browser Microsoft Edge หรือ Firefox

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส ไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย (สมพ.4)    เงื่อนไขเฉพาะประเทศและชนิดพืช สำหรับคำร้อง สมพ. 4 
(กรณียื่นคำร้องขอจดทะเบียนไปหลายประเทศพร้อมกัน สามารถใช้เอกสารเพียงชุดเดียว)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์ (สมพ.5)   
(กรณียื่นคำร้องขอจดทะเบียนไปหลายประเทศพร้อมกัน สามารถใช้เอกสารเพียงชุดเดียว)

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 64 เป็นต้นไป (รายละเอียดประกาศกรมวิชาการเกษตรฉบับปี 2563)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผลลำไยสด และดอกกล้วยไม้สด (ศกอ.001-1)   
(กรณียื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมกัน สามารถใช้เอกสารเพียงชุดเดียว)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลูกเดือย เมล็ดแมงลักและพริกแห้งไปประเทศญี่ปุ่น (ศบส.011)  
(กรณียื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมกัน สามารถใช้เอกสารเพียงชุดเดียว)