แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก

**แจ้งเพิ่มเติมการยื่นคำร้องสามารถยื่นทาง E-mail : rcgdoa@gmail.com ได้  โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารเข้ามายังกลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง

**หากมีปัญหาเกี่ยวกับการ Download แบบฟอร์ม ให้เปลี่ยนมาใช้ Browser Microsoft Edge หรือ Firefox

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส ไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และไต้หวัน  ….เงื่อนไขเฉพาะประเทศและชนิดพืช สำหรับคำร้อง สมพ. 4…..
(กรณียื่นคำร้องขอจดทะเบียนไปหลายประเทศพร้อมกัน สามารถใช้เอกสารเพียงชุดเดียว)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์  
(กรณียื่นคำร้องขอจดทะเบียนไปหลายประเทศพร้อมกัน สามารถใช้เอกสารเพียงชุดเดียว)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้สดไปประเทศเวียดนาม

คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร (กมพ. 26)  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 64 เป็นต้นไป (รายละเอียดประกาศกรมวิชาการเกษตรฉบับปี 2563)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผลลำไยสด และดอกกล้วยไม้สด 
(กรณียื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมกัน สามารถใช้เอกสารเพียงชุดเดียว)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลูกเดือย เมล็ดแมงลักและพริกแห้งไปประเทศญี่ปุ่น
(กรณียื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมกัน สามารถใช้เอกสารเพียงชุดเดียว)

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้า โรงรมเมทธิลโบร์ไมด์ และสวนส่งออกไปประเทศเกาหลี


คำร้องจดทะเบียนอื่นๆ

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกพืชควบคุม

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม