แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก

**แจ้งเพิ่มเติมการยื่นคำร้องสามารถยื่นทาง E-mail : rcgdoa@gmail.com ได้  โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารเข้ามายังกลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง

**หากมีปัญหาเกี่ยวกับการ Download แบบฟอร์ม ให้เปลี่ยนมาใช้ Browser Microsoft Edge หรือ Firefox

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส ไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และไต้หวัน (สมพ.4)  ….เงื่อนไขเฉพาะประเทศและชนิดพืช สำหรับคำร้อง สมพ. 4…..
(กรณียื่นคำร้องขอจดทะเบียนไปหลายประเทศพร้อมกัน สามารถใช้เอกสารเพียงชุดเดียว)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ (สมพ.5)  
(กรณียื่นคำร้องขอจดทะเบียนไปหลายประเทศพร้อมกัน สามารถใช้เอกสารเพียงชุดเดียว)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้สดไปประเทศเวียดนาม

คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร (กมพ. 26)  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 64 เป็นต้นไป (รายละเอียดประกาศกรมวิชาการเกษตรฉบับปี 2563)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผลลำไยสด และดอกกล้วยไม้สด (ศกอ.001-1) 
(กรณียื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมกัน สามารถใช้เอกสารเพียงชุดเดียว)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น (ศบส. 007)

คำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลูกเดือย เมล็ดแมงลักและพริกแห้งไปประเทศญี่ปุ่น (ศบส. 011)
(กรณียื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมกัน สามารถใช้เอกสารเพียงชุดเดียว)

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย (ศบส.001)

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้าและสวนส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา (ศบส.004)

คำร้องขอขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินค้า โรงรมเมทธิลโบร์ไมด์ และสวนส่งออกไปประเทศเกาหลี (ก.ก.1)


คำร้องจดทะเบียนอื่นๆ

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกพืชควบคุม (พ.ก.13)

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม (พ.ก.14)