กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นปรับลดระดับการสุ่มตรวจสาร Imidacloprid ในกล้วยนำเข้าจากประเทศไทย

ด้วยกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ได้รับหนังสือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง ปรับระดับการส่มตรวจสาร Imidacloprid ในกล้วยนำเข้าจากประเทศไทย นั้น

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

การจัดแสดงสินค้า International Green Week (IGW 2024)

ด้วยสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเบอร์ลิน (สอท. เบอร์ลิน) ได้แจ้งข้อมูล การจัดแสดงสินค้า International Green Week (IGW 2024) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-28 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การประชุม City Cube Berlin ณ กรุงเบอร์ลิน โดย สอท. เบอร์ลิน มีแผนที่จะเข้าร่วมจัดคูหาประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “Local to Global” บนพื้นที่ประมาณ 150 ตารางเมตร ซึ่งจะสะท้อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะประเด็นนโยบาย BCG Model โดย สอท. เบอร์ลินขอความอนุเคราะห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนที่มีความสนใจเปิดร้านในคูหาประเทศไทย หรือเข้าร่วมงานในห้วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนของเยอรมนีเพื่อเปิดตลาดและต่อยอดธุรกิจต่อไป ทั้งนี้รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

การเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2567

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ส่งออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครการส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลีในปี ๒๕๖๗ ให้ส่งใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการเป็นผู้ส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี” ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Download : เอกสารเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี

Download : ใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี”

Download : เอกสารแนบมังคุดรมยาเกาหลี-67-แบบ ก.ก.

Download : เอกสารแนบท้าย

การเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกผลหมากสดไปประเทศไต้หวัน ประจำปี 2567

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งออกผลหมากสดไปประเทศไต้หวัน สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ส่งออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครการส่งออกผลหมากสดไปไต้หวันในปี ๒๕๖๗ ให้ส่งใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการส่งออกผลหมากสดไปไต้หวัน” ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

Download : เอกสารประกาศฯ และใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม-โครงการส่งออกผลหมากสดไปไต้หวัน

Download : ใบคำร้องหมากสดไปไต้หวัน-เอกสารแนบ-ก.ก.-ตว.3-2567

การเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2567

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลีสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ส่งออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครการส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลีในปี ๒๕๖๗ ให้ส่งใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการเป็นผู้ส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี” ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

Download : ประกาศการเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๗

Download : แบบฟอร์ม ก.ก.๔ ใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี”

Download : แบบฟอร์ม ก.ก.๔-๑ ถึง ๔-๔ แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๗

Download : แบบฟอร์ม ก.ก.๕ โครงการส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๗

Download : เอกสารแนบท้าย โครงการส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๗

การเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกผลมังคุดสดไปประเทศไต้หวัน ประจำปี 2567

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งออกผลมังคุดสดไปประเทศไต้หวัน สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ส่งออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครการส่งออกผลมังคุดสดไปไต้หวันในปี ๒๕๖๗ ให้ส่งใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการส่งออกผลมังคุดสดไปไต้หวัน” ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

Download : เอกสารประกาศฯ และใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม-โครงการส่งออกมังคุดอบไอน้ำไปไต้หวัน

Download : ใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการส่งออกผลมังคุดสดอบไอน้ำไปไต้หวัน” (แบบ ก.ก./ตว.๑)

Download : หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องอบไอน้ำ (แบบ ก.ก./ตว.๒)

ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Halal Expo Indonesia 2023 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Halal Expo Indonesia 2023 ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ICE BSD City จังหวัดบันเติ้น สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยงานจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ตอบสนองความต้องการของชุมชนมุสลิมอย่างยั่งยืน ซึ่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก โดยภายในงานประกอบด้วยงานแสดงสินค้าแบบธุรกิจต่อธุรกิจ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการจับคู่ทางธุรกิจที่เน้นผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

มหกรรมการแสดงอุตสาหกรรมสินค้าผลไม้สด และผักของเอเชีย ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ AsiaWorld-Expo ฮ่องกง

บริษัท Global Produce Events (HK) Co., Ltd. แจ้งว่า มหกรรมการแสดงอุตสาหกรรมสินค้าผลไม้สด และผักของเอเชีย ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ AsiaWorld-Expo ฮ่องกง โดยในครั้งนี้ถือเป็นอีกครั้งที่ได้กลับไปจัดงานดังกล่าวที่ฮ่องกง หลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสำหรับการจัดงานครั้งล่าสุดที่ฮ่องกง ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๖๒ จากการที่มีผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ/ ผู้ประกอบการมากถึง ๘๐๐ ราย จากกว่า ๔๐ ประเทศ และผู้เข้าเยี่ยมชมงานมากถึง ๑๒.๐๐๐ คน จากกว่า ๗๐ ประเทศ นับได้ว่างานดังกล่าวได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับต้นๆ ของเอเชียที่สามารถสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานพร้อมๆ กันได้ และยิ่งไปกว่านั้น ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ได้มีการจัดงาน ASIA FRUIT LOGISTICA 2022 ณ กรุงเทพหมานคร ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ได้ให้เกียรติเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการภายในงานด้วย ก็นับได้ว่าประสบความสำเร็จมากด้วยเช่นกันจากการที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ญี่ปุ่นปรับลดระดับการสุ่มตรวจสาร Propiconazole ในพริกขี้หนูที่นำเข้ามาจากประเทศไทย

ด้วยกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ได้รับหนังสือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นปรับลดระดับการสุ่มตรวจสาร Propiconazole ในพริกขี้หนูที่นำเข้าจากประเทศไทย นั้น

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรนานาชาติของราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำปี ค.ศ.2023

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก ว่า รัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโกมีกำหนดจะจัดงานแสดงสินค้าเกษตรนานาชาติ (Salon International de I’Agriculture au Maroc : SIAM) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองเม็กเนส (Meknès) ราชอาณาจักรโมร็อกโก

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่