กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช (กปพ.)

มีหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ มาตรฐานสินค้าพืช และมาตรฐานและมาตรการด้านเทคนิคของประเทศคู่ค้าและที่เกี่ยวข้อง

2. ศึกษา วิจัย ประเมินความเสี่ยง เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนด้านสุขอนามัยพืช และความปลอดภัยสินค้าพืชให้เป็นไป

    ตามมาตรฐานสากล

3. ประสานงานและเจรจาแก้ไขปัญหาการจัดทำข้อตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศ

4. ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง