รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับความสามารถ

 


ลำดับที่ ชื่อห้องปฏิบัติการ หมายเลขห้องปฏิบัติการ
1 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กษ ๐๙๒๙๐๐๑
2 บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กษ ๐๙๒๙๐๐๒
3 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพฯ กษ ๐๙๒๙๐๐๓
4 บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด กษ ๐๙๒๙๐๐๔
5 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ กษ ๐๙๒๙๐๐๕
6 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา กษ ๐๙๒๙๐๐๖
7 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา กษ ๐๙๒๙๐๐๘
8 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น กษ ๐๙๒๙๐๐๙
9 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร กษ ๐๙๒๙๐๑๐
10 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) กษ ๐๙๒๙๐๑๑
11 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กษ ๐๙๒๙๐๑๒
12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง กษ ๐๙๒๙๐๑๓
13 บริษัท บูโร เวอริทัส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด กษ ๐๙๒๙๐๑๔
14 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีส์ จำกัด กษ ๐๙๒๙๐๑๕
15 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กษ ๐๙๒๙๐๑๖
16 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด กษ ๐๙๒๙๐๑๗
17 บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กษ ๐๙๒๙๐๑๘
18 บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด กษ ๐๙๒๙๐๒๐
19 บริษัท ยูโรฟินส์ ฟู๊ด เทสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กษ ๐๙๒๙๐๒๑
20 บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด กษ ๐๙๒๙๐๒๒
21 บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (พระนครศรีอยุธยา) กษ ๐๙๒๙๐๒๓

รายชื่อผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะ

ลำดับที่ผู้สุ่มเก็บตัวอย่างพืชควบคุมเฉพาะทะเบียนเลขที่
1บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัดส.๐๐๑/๕๙
2บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)ส.๐๐๒/๖๔
3บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาครส.๐๐๓/๖๔
4บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ส.๐๐๔/๖๔
5บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทราส.๐๐๕/๖๔
6บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพฯส.๐๐๖/๖๕
7บริษัท บูโร เวอริทัส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัดส.๐๐๗/๖๕