กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า (กคส.)

มีหน้าที่

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา การตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์

2. ตรวจวิเคราะห์เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า มาตรฐานสากล และมาตรฐาน

    ของประเทศ

3. จัดทำและพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

4. ควบคุม กำกับ ดูแล และประเมินขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับความสามารถ

5. ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง