แผนที่

 

 

ติดต่อเรา:

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

เลขที่ 50 ตึก 8 ชั้น กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-579-2665, 02-940-6262-3 ต่อ 1121, 1123

แฟกซ์ 02-579-2531

E-mail: pscop4@gmail.com

Website: http://doa.go.th/psco