ประกาศกรมวิชาการเกษตร

การออกใบรับรองสุขอนามัย


การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช


การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองและโรงงานผลิตสินค้าพืช


ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช


ประกาศที่เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตร