ประกาศกรมวิชาการเกษตร

การออกใบรับรองสุขอนามัย

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
การจัดสรรโควตาส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ปีที่ ๑๘