การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบ สมุนไพรที่มาจากพืชส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน

info Graphic : การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบ สมุนไพรที่มาจากพืชส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน

ญี่ปุ่นปรับลดระดับการสุ่มตรวจสาร Chlorpyrifos ในผักชีฝรั่งที่นำเข้าจากประเทศไทย

ด้วยกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ได้รับหนังสือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นปรับลดระดับการสุ่มตรวจสาร Chlorpyrifos ในผักชีฝรั่งที่นำเข้าจากประเทศไทย นั้น

การรับฟังต่อประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับรองกระบวนการผลิตข้าวโพดเมล็ดแห้งแบบไม่เผา เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 (PM 2.5 Free Plus)​

ขอแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

ตามที่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร มีหน้าที่ออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) สำหรับผักและผลไม้สดและสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช กองฯ ขอแจ้งวันหยุดทำการช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง วันอังคารที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ และจะเปิดทำการในวันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

รับสมัครขึ้นทะเบียนเรือนเพาะชำต้นสนใบพายส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

รับสมัครขึ้นทะเบียนเรือนเพาะชำต้นสนใบพายส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

Download:  คำขอขึ้นทะเบียนเรือนเพาะชำต้นสนใบพายเพื่อส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ก.22)

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ นางพัจนา สุภาสูย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม เอ ชั้น ๒ อาคาร กวป. เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณ (ว-๑ สกสว.) ประจำปี ๒๕๖๘ ข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบควบคุม กำกับ การตรวจรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก และพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบย้อนกลับผลทุเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ญี่ปุ่นปรับลดระดับการสุ่มตรวจสาร Pyridaben และ Hexaconazole ในใบเตยที่นำเข้าจากประเทศไทย

ด้วยกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ได้รับหนังสือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นปรับลดระดับการสุ่มตรวจสาร Pyridaben และ Hexaconazole ในใบเตยที่นำเข้าจากประเทศไทย นั้น

การรับฟังความคิดเห็นต่อ “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง มาตรการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในกระบวนการผลิตข้าวโพดเมล็ดแห้ง (PM 2.5 Free Plus)”

ปัญหาฝุ่นควันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่ที่มีการปลูกพืชในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน การเผาส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ปลูกข้าวโพด การแก้ปัญหาฝุ่นควัน โดยเฉพาะ PM 2.5 จึงถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่กรมวิชาการเกษตร จะสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ จึงกำหนด “มาตรการมาตรการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในกระบวนการผลิตข้าวโพดเมล็ดแห้ง (PM 2.5 Free Plus)” ซึ่งรายการตรวจประเมินตามมาตรการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในกระบวนการผลิตข้าวโพดเมล็ดแห้ง (PM 2.5 Free Plus) เป็นรายการตรวจประเมินเพิ่มเติม (Plus) จากมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง (มกษ. 4402) เพื่อให้การตรวจประเมินครอบคลุมขั้นตอนที่มีความเสี่ยงต่อการเผาในกระบวนการปลูกข้าวโพดเมล็ดแห้ง กรมวิชาการเกษตรจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  “โปรดแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567”

การขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้สดส่งออกจากไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

การขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้สดส่งออกจากไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

ญี่ปุ่นปรับลดระดับการสุ่มตรวจสาร Pirimiphos-methyl ในใบมะกรูดที่นำเข้าจากประเทศไทย

ด้วยกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ได้รับหนังสือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นปรับลดระดับการสุ่มตรวจสาร Pirimiphos-methyl ในใบมะกรูดที่นำเข้าจากประเทศไทย นั้น