การฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2564)” รุ่นที่ 2

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายละอียด ปั้นสุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2564)” รุ่นที่ 2 จัดโดยกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ให้กับผู้ตรวจประเมินสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 8 และ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช จำนวน 50 ท่าน ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2567 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินแหล่งพืช ของ สวพ. 1 – 8 มีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2564) และเพื่อให้แนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบาย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มพื้นที่การรับรอง GAP ทั่วประเทศและปรับปรุงขั้นตอนการรับรองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น

การประชุมคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์และพิจารณาขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช มอบหมายนายเกรียงไกร สุภโตษะ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์และพิจารณาขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมเจรจาธุรกิจ อาคารกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานจากสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช เพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ที่สามารถใช้ในการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมต้อนรับ ผู้แทนจาก British Retail Consortium (BRC) ในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ GAP Monkey Free Plus ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช โดยนายเกรียงไกร สุภโตษะ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันวิจัยพืชสวน กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ผู้แทนจากสำนักงานการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน ร่วมต้อนรับ Ms. Sophie de Sallis ผู้แทนจาก British Retail Consortium (BRC) ในการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตรวจสอบรับรองตามหลักเกณฑ์ GAP Monkey Free Plus ของประเทศไทย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

การฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2564)” รุ่นที่ 1

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2564)” รุ่นที่ 1 ให้กับผู้ตรวจประเมินสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 8 และ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช จำนวน 50 ท่าน ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินแหล่งพืช ของ สวพ. 1 – 8 มีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2564) และเพื่อให้แนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบาย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มพื้นที่การรับรอง GAP ทั่วประเทศและปรับปรุงขั้นตอนการรับรองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น

การประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ ดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ ดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ประเด็นการหารือเพื่อพิจารณาผลการตรวจติดตามและประเมินห้องปฎิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช จำนวน ๑ แห่ง และพิจารณาการยื่นขอขยายขอบข่ายการยอมรับความสามารถในรายการทดสอบที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฎิบัติการฯ จำนวน ๑ รายการ

การเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ของห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช พร้อมด้วยผู้จัดการคุณภาพ หัวหน้าทีมวิชาการ ทีมผู้จัดการวิชาการของห้องปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อดำเนินการตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 โดยมีรายการทดสอบที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 192 รายการทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

ร่วมตรวจติดตามแปลง GAP Monkey Free Plus บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช นายเสกสรรค์ วรรณกรี มอบหมายให้ นางทิตติยา ธานี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมตรวจติดตามแปลงมะพร้าว ของบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่ขอการรับรองการผลิตมะพร้าวปลอดภัยไม่ใช้ลิง (GAP Monkey Free Plus) เพื่อร่วมหารือประเด็น เจ้าหน้าที่ PETA ขอเข้าตรวจประเมินการใช้แรงงานลิงในอุตสาหกรรมมะพร้าวของประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัทฯได้แสดงวิธีการเก็บเกี่ยวมะพร้าว ให้กับ เจ้าหน้าที่ของ PETA และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมตรวจติดตามในครั้งนี้ได้เห็นว่าไม่มีการใช้แรงงานลิงในการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและความต้องการของ PETA ต่อการผลิตมะพร้าวของประเทศไทย รวมทั้งหารือแนวทางการใช้เครื่องหมายรับรอง Monkey Free Plus กับผู้ประกอบการด้วย

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบ สมุนไพรที่มาจากพืชส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน

info Graphic : การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบ สมุนไพรที่มาจากพืชส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช มอบหมายให้นายเกรียงไกร สุภโตษะ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม เอ ชั้น ๒ อาคาร กวป. เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๘ และข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๙ ภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบควบคุม กำกับ การตรวจสอบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก จำนวน ๑๐ โครงการ และแผนงานวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับการรับรองคุณภาพ จำนวน ๑ โครงการ ในการนี้ได้เกียรติจากนางสาวสรวงสรรค์ ทาเวียง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวเบญจพร ชำนาญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ผู้แทนจากกลุ่มระบบวิจัย กองแผนงานร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามการจัดทำเอกสารตามคู่มือแนวทางการจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณ (ว-๑ สกสว.) ประจำปี ๒๕๖๘ และข้อเสนองานวิจัย ส่ง สกสว. ประจำปี ๒๕๖๙