กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการแจ้งเตือนล่วงหน้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยกรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากฝ่ายเกษตร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา แจ้งว่า กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการแจ้งเตือนล่วงหน้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ส่งออกหรือผู้แทนจะต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ก่อนที่สินค้าจะมาถึงอินโดนีเซีย ดังนี้

๑.รายละเอียดของผู้นำเข้า

๒.หมายเลข วันที่ และสถานที่ออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช (PC)

๓.ชื่อห้องปฏิบัติการตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางด้านอาหารที่รับการขึ้นทะเบียน

๔.หมายเลขใบรับรองผลการวิเคราะห์คุณภาพสินค้า (COA) หรือใบรับรองสุขอนามัย (HC)

โดยจะเริ่มใช้แบบฟอร์มใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕