การขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้สดส่งออกจากไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

การขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้สดส่งออกจากไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชาสัมพันธ์แจ้งเงื่อนไขในการส่งออกผลไม้สดจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนทางบก

เส้นทางในการส่งออกผลไม้สดจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถดำเนินการได้ทั้งทางบก น้ำ และอากาศ โดยเมื่อต้นปี 2566 ที่ผ่านมาหลังจากมีการเปิดเส้นทางขนส่งด้วยรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว เพิ่มเติมจากการขนส่งโดยรถยนต์เท่านั้น ในเส้นทางบกส่งผลให้การส่งออกผลไม้สดของไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว นอกจากนี้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ไทยและจีนมีการเพิ่มเติมชนิดของผลไม้สดของไทยที่ให้แลกเปลี่ยนทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุอีก 9 ชนิด รวมเป็น 22 ชนิด โดยรายละเอียดสำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งออกผลไม้สดของไทยไปจีนทางบก จะต้องปฏิบัติดังนี้

U.S. FDA แจ้งสิ้นสุดการใช้ “UNK” แทนหมายเลขสถานประกอบการในเอกสารนำเข้าสินค้า

          กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจาก ฝ่ายเกษตร ประจำกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เกี่ยวกับระเบียบโปรแกรมการตรวจทวนสอบผู้จัดหาสินค้า
ในต่างประเทศ (Foreign Supplier Verification Program: FSVP) และการยื่นหมายเลขสถานประกอบการในเอกสารนำเข้าอาหาร 

สหภาพยุโรปปรับแก้กฎระเบียบด้านการเพิ่มการตรวจสอบควบคุมชั่วคราวและการปรับใช้มาตรการฉุกเฉินกับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศที่สาม

กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจาก สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เกี่ยวกับ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission implementing regulation (EU) 2022/913 ว่าด้วย การปรับแก้ไข Commission Implementing regulation (EU) 2019/1793 ในการเพิ่มการตรวจสอบควบคุมชั่วคราว และการปรับใช้มาตรการฉุกเฉินกับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศที่สาม ภายใต้ Regulation (EU) 2017/625 และ Regulation (EC) No 178/2002

การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตร ยาสัตว์และสารปรุงแต่งอาหารสัตว์ในประเทศญี่ปุ่น (The 248th Conference for Promotion of Food Import Facilitation)

กรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตร ยาสัตว์และสารปรุงแต่งอาหารสัตว์ รวม ๙ รายการ รวมทั้งแจ้งกำหนดวันปิดรับข้อมูลเกี่ยวภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากพลาสติกที่มีการผลิต จำหน่าย นำเข้าและใช้มาก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และประสงค์จะขึ้นทะเบียนในระบบการควบคุมความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหาร (Positive List) ตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น  รายละเอียดดังที่ปรากฏในเอกสารแนบ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยสามารถติดต่อขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณะสุขฯ ญี่ปุ่น พิจารณาแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับปริมาณที่บังคับใช้อยู่ ในประเทศไทย โดยการนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการสนับสนุนประกอบการพิจารณาได้ตามความสะดวก (Based on Application) แม้จะประกาศใช้มาตรฐานใหม่ในญี่ปุ่นแล้ว

เอกสารแนบ : The 248th Materials for Promotion of Food Import Facilitation

การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างและสารปรุงแต่งอาหารในประเทศญี่ปุ่น (The 247th Materials for Promotion of Food Import Facilitation)

กรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างและสารปรุงแต่งตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น The 247th Materials for Promotion of Food Import Facilitation รายละเอียดดังที่ปรากฏในเอกสารแนบ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยสามารถติดต่อ ขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณะสุขฯ ญี่ปุ่น พิจารณาแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับปริมาณ     ที่บังคับใช้อยู่ในประเทศไทย โดยการนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการสนับสนุนประกอบการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นได้ตามความพร้อมและความสะดวก (Based on Application) แม้ว่าจะมีการประกาศใช้มาตรฐานใหม่ในญี่ปุ่นแล้ว

เอกสารแนบ : The 247th Materials for Promotion of Food Import Facilitation

สาธารณรัฐอุซเบกิสถานแจ้งรายการสิ่งควบคุมการนำเข้า

กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานกำหนดมาตรฐาน ได้มีหนังสือที่ กษ ๒๒๐๓/๑๑๔๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่องสาธารณรัฐอุซเบกิสถานแจ้งรายการสิ่งควบคุมที่จะนำเข้าสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ว่าองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (National Plant Protection Organization : NPPO) ของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน แจ้งรายการสิ่งควบคุมที่จะนำเข้าสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ https://karantin.uz/en/menu/ozbekistonrespublikasigaolibkiriladiganvauningtashqarisigaolibchiqiladiganosimliklarkarantininazoratidagimahsulotlarroyxati ซึ่งจะต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชในการส่งออกรายการสิ่งควบคุมดังกล่าวด้วย

กรมวิชาการเกษตรจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ประกอบการ รวมถึงเกษตรกร ผู้ผลิตและผู้ส่งออกในประเทศไทยที่ส่งออกสินค้าไปยังสาธารณรัสอุซเบกิสถาน เพื่อเป็นข้อมูลในการผลิต การส่งออกสินค้าเกษตร และป้องกันการเกิดกรณีสินค้าไม่สอดคล้องกับระเบียบนําเข้าต่อไป

คณะกรรมาธิการยุโรปแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักจากไทยที่ส่งไปยังอียู

ตามกฎระเบียบ Regulation (EC) No 2019/1793 ว่าด้วยการเพิ่มการตรวจสอบควบคุมชั่วคราวและการปรับใช้มาตรการฉุกเฉินกับสินค้าอาหารและอาหารสัตว์นำเข้าจากประเทศที่สาม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาตรการตรวจสอบควบคุมชั่วคราวและการปรับใช้มาตรการฉุกเฉินกับสินค้าอาหารและอาหารสัตว์นำเข้าจากประเทศที่สามทุกๆ 6 เดือน

กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการแจ้งเตือนล่วงหน้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยกรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากฝ่ายเกษตร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา แจ้งว่า กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการแจ้งเตือนล่วงหน้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ส่งออกหรือผู้แทนจะต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ก่อนที่สินค้าจะมาถึงอินโดนีเซีย ดังนี้

๑.รายละเอียดของผู้นำเข้า

๒.หมายเลข วันที่ และสถานที่ออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช (PC)

๓.ชื่อห้องปฏิบัติการตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางด้านอาหารที่รับการขึ้นทะเบียน

๔.หมายเลขใบรับรองผลการวิเคราะห์คุณภาพสินค้า (COA) หรือใบรับรองสุขอนามัย (HC)

โดยจะเริ่มใช้แบบฟอร์มใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕