สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 59 วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฏหมาย ตามความใน พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 1/2566

Read More
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 58 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2566

Read More
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 57 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2566

Read More
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 56 วันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคของหุ้นส่วนลุ่มแม่น้ำโขง-สหรัฐฯ

Read More
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 55 วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงค์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่2/2566

Read More
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 54 วันที่ 20-22 กันยายน 2566 นางสาวธิดากุญ แสนอุดม ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นผู้แทนรับรางวัลฯ ในงานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตรประจำปี 2566

Read More
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวฉบับที่ 52 วันที่ 28 สิงหาคม 2566 สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โดยกลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ ได้ให้บริการนำเยี่ยมชมนิทรรศการ “103ปี พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ”

Read More
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวฉบับที่ 51 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวสุมาลี ทองดอนแอ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ในงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 41

Read More