กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวฉบับที่ 52 วันที่ 28 สิงหาคม 2566 สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โดยกลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ ได้ให้บริการนำเยี่ยมชมนิทรรศการ “103ปี พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ”

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวฉบับที่ 51 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวสุมาลี ทองดอนแอ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ในงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 41

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวฉบับที่ 50 วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพืชอนุรักษ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกโภชากร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวฉบับที่ 49 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ได้จัดการฝึกอบมหลักสูตร การจัดทำข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 2 ณ สมาคมชาวสวนมะปรางนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวฉบับที่ 48 วันที่ 8 สิงหาคม 2566 สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ได้จัดการฝึกอบมหลักสูตร การจัดทำข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านบางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวฉบับที่ 47 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จัดฝึกอบรมหลักสูตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายของพืชอาหารพื้นบ้าน ณ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวฉบับที่ 46 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2566 นางสาวธิดากุญ แสนอุดม ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช และคณะ เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมโครงการคุ้มครองพันธุ์พืชเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 16 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวฉบับที่ 45 วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางสาวธิดากุญ แสนอุดม ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสัมมนา เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนชุมชน การประชุมสัมมนา เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนชุมชน และการพัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นของชุมชน ครั้งที่ 3

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว ฉบับที่ 44 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นางสาวธิดากุญ แสนอุดม ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

Scroll to Top