ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยประจำปี พ.ศ. 2565
     1. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 12 เดือน ประจำปี 2565
          กิจกรรมที่ 3 การวิจัยชุมชนและพันธุ์พืชที่มีศักยภาพจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
          ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 จำนวน 5 การทดลอง   รายละเอียด

Scroll to Top