กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, จดหมายข่าว

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธารการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2566

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, จดหมายข่าว

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ความเข้าใจของอนุสัญญา UPOV 1991 และกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชไทย เพื่อการพัฒนาภาคเมล็ดพันธุ์พืชของไทย”

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, จดหมายข่าว

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“การคุ้มครองพันธุ์พืชและอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ค.ศ. 1991” Workshop on “Plant Variety Protection and the UPOV 1991 Act”

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, จดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 59 วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฏหมาย ตามความใน พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 1/2566

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, จดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 58 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2566

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, จดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 57 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2566

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์, จดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับที่ 56 วันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคของหุ้นส่วนลุ่มแม่น้ำโขง-สหรัฐฯ

Scroll to Top