บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ยกเลิกรายการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ บัญชี ๑.๑ รายชื่อสารควบคุม ลำดับที่ ๕๓ คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) ลำดับที่ ๕๔ คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methyl) ลำดับที่ ๓๕๒ พาราควอต (paraquat) ลำดับที่ ๓๕๓ พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride) และลำดับที่ ๓๕๔ พาราควอตไดคลอไรด์ [บิส (เมทิลซัลเฟต)] {paraquat dichloride [bis (methyl sulfate)]} โดยประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป