ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ข่าวและกิจกรรม

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเหลือง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่