การกำจัดวัชพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วัชพืชที่ขึ้นในแปลงข้าวโพดมีทั้งวัชพืชฤดูเดียวและวัชพืชข้ามปี

วัชพืชฤดูเดียว เป็นวัชพืชที่ครบวงจรชีวิตภายในฤดูเดียว ส่วนมากขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

  • ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนกา หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หญ้าขจรจบดอกใหญ่ หญ้าขจรจบดอกเล็ก หญ้าโขย่ง และหญ้าดอกขาว เป็นต้น
  • ประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักบุ้งยาง ผักเบี้ยหิน ผักเบี้ยใหญ่ สะอึก เทียนนา และกะเม็ง เป็นต้น
  • ประเภทกก เช่น กกทราย

วัชพืชข้ามปี เป็นวัชพืชที่ส่วนมากขยายพันธุ์ด้วยต้น ราก เหง้า หัว และไหล ได้ดีกว่าขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

  • ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนติด หญ้าแพรก และหญ้าชันกาด เป็นต้น
  • ประเภทใบกว้าง เช่น สาบเสือ และเถาตอเชือก เป็นต้น
  • ประเภทกก เช่น แห้วหมู

การป้องกันกำจัด – ไถ 1 ครั้ง ตากดิน 7-10 วัน พรวน 1 ครั้ง แล้วคราดเก็บเศษซาก ราก เหง้า หัวและไหลของวัชพืชข้ามปี ออกจากแปลง – กำจัดวัชพืชระหว่างแถวปลูกด้วยแรงงานหรือเครื่องจักรกล เมื่อข้าวโพดอายุ 20-25 วันก่อนใส่ปุ๋ย – ในกรณีที่กำจัดวัชพืชด้วยแรงงานหรือเครื่องจักรกลไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอควรใช้สารกำจัดวัชพืช ตามตารางที่ 1 ตารางที่ 1 การใช้สารกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วัชพืช สารกำจัดวัชพืช1/ อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร2/ วิธีการใช้ / ข้อควรระวัง
วัชพืชฤดูเดียว อะลาคลอร์ (48% อีซี) 125-150 มิลลิลิตร พ่นคลุมดินหลังปลูก ก่อนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัชพืชงอก ขณะพ่นต้องมีความชื้น
เมโทลาคลอร์ (40% อีซี) 150-200 มิลลิลิตร
อะเซโทคลอร์ (50% อีซี) 80-120 มิลลิลิตร
วัชพืชฤดูเดียววัชพืชข้ามปี ไกลโฟเสท (48% เอสแอล) 120-160 มิลลิลิตร ใช้ในแหล่งที่พบวัชพืชหนาแน่น โดยพ่นก่อนปลูก หรือก่อนเตรียมดิน 7-15 วัน
กลูโฟซิเนต -แอมโมเนียม (15% เอสแอล) 300-400 มิลลิลิตร

1/ ในวงเล็บ คือ เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์และสูตรของสารกำจัดวัชพืช 2/ ใช้น้ำอัตรา 80 ลิตรต่อไร่