รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักสัตววิทยาปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ