รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมิน (สัมภาษณ์) ในตำแหน่ง ลูกมือช่าง (สวพ.4)