ตำแหน่งลูกมือช่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวพ.2)