รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.3)

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 115 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

  • ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 118) กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
  • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 234) กลุ่มแผนงานและวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงานและวิชาการ
  • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 649) กลุ่มบริหารโครงการวิจัย สถาบันวิจัยยาง (ปฏิบัติงานที่กองการยาง)
  • ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 613) กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยยาง (ปฏิบัติงานที่กลุ่มเศรษฐกิจยาง กองการยาง และทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม)

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 – 7 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)

โครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

โครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540″

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” โดยมี นายปรัชญา วงษา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom และ Application Webex ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษา แก่ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมวิชาการเกษตรตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สวพ.6)