จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

 ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สวพ.8 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 4 รายการ เลขที่โครงการ 63017244719 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างเอกสาร (download)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (คลิก)