คู่มือ/แผนปฏิบัติงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

      1. แผนปฏิบัติการระยะยาว ปี พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2567   รายละเอียด
      2. แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ปี 2566-2570 และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2567  รายละเอียด
      3. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว  ปี พ.ศ. 2567-2570 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567  รายละเอียด

      4. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน รายละเอียด

      5. คู่มือบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566  รายละเอียด
      6. คู่มือการควบคุมภายใน ประจำปี 2567 รายละเอียด

Scroll to Top