คู่มือ/แผนปฏิบัติงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

  1. แผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ปี พ.ศ. 2561-2565  รายละเอียด
  2. แผนปฏิบัติงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปีบัญชี 2565  รายละเอียด
  3. คู่มือบริหารความเสี่ยงกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปี 2564  รายละเอียด
  4. แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ. 2565  รายละเอียด
  5.  แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว)  ปี พ.ศ. 2561-2565 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565  รายละเอียด
  6. แผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปี 2564 รายละเอียด
  7. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  รายละเอียด
  8. คู่มือการควบคุมภายใน ประจำปี 2564 รายละเอียด