คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

  1. คู่มือการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. 2562  รายละเอียด
  2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลปี พ.ศ. 256๐– 256๔ และแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563  รายละเอียด
  3. คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียด
  4. แผนแม่บทสารสนเทศ พ.ศ. 2562  รายละเอียด
  5. หน้ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน  รายละเอียด
  6. แผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 รายละเอียด