แจ้งกำหนดการบังคับใช้มาตรการขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้นำเข้าและส่งออกระหว่างไทยและจีนเพิ่มเติม

ตามที่ไทยและจีนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุของผลไม้นำเข้าและส่งออกระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายกำหนดให้ผลไม้นำเข้าและส่งออก ต้องมาจากสวนและโรงคัดบรจุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดตามไฟล์แนบ

กำหนดการบังคับใช้มาตรการขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้นำเข้าและส่งออกระหว่างไทยและจีนเพิ่มเติม