งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร

โครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช
ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร
วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2565
ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
**************************************
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสกรมวิชาการเกษตร ได้รับสถาปนาครบรอบ 50 ปี ในปี 2565 ซึ่งกรมฯ ได้กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีในโอกาศเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตรขึ้น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน จึงได้สนองนโยบายของกรมวิชาการเกษตร ด้วยการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดทำแปลงแสดงพันธุ์พืช นิทรรศการ ผลงานวิชาการ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน ประชาชนที่สนใจ ได้รับทราบบทบาท ภารกิจ และผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และสามารถนำความรู้ ไปปรับใช้ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

 1. วัตถุประสงค์
  2.1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดและขยายผล ตลอดจนนำไปใช้ปฏิบัติได้ผลเป็นรูปธรรม
  2.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการผลิตพืช อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  2.3 เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีแนวใหม่ ในการผลิตพืชแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ
  2.4 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดี ระหว่างหน่วยงานของรัฐ  เอกชน และเกษตรกร โดยแลกเปลี่ยนความรู้ และปัญหาการผลิตพืช
  2.5 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านพันธุ์พืช แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
 2. กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 1,000 คน ประกอบด้วยเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
 3. ขอบเขตของเนื้อหากิจกรรม ประกอบด้วย
  4.1 การจัดทำแปลงสาธิตพืชไร่ พืชสวน พืชเศรษฐกิจอื่นๆ โดยจัดแสดงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฝ้าย อ้อย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง งา ข้าวฟ่าง ข้าวโพดฝักสด กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฝักยาว มันเทศ ฟ้าทะลายโจร กัญชง เป็นต้น
  4.2 การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน
  4.2.1 หน่วยงานภาครัฐโดยศูนย์วิจัยพืชไร่ฯ ศูนย์วิจัยพืชสวนฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฯ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร และหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  และหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตจังหวัดนครสวรรค์
  4.2.2 หน่วยงานจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ วัสดุการเกษตรอุปกรณ์การเกษตร ตลอดจนเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆ
  4.2.3 การแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร
 1. วัน เวลา สถานที่
  วันที่  3 – 4 พฤศจิกายน 2565 รวม 2 วัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
  ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
 1. ผู้รับผิดชอบ
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร

พันธุ์พืชจัดแสดงในแปลงสาธิต
จัดแสดงพันธุ์พิช 17 ชนิดพืช รวม 56 พันธุ์ (พืชไร่ จำนวน 12 ชนิด 46 พันธุ์ พืชสวน 4 ชนิด 7 พันธุ์ และกัญชง 3 พันธุ์)

สรุปข้อมูลลักษณะเด่นของพันธุ์พืช และหน่วยงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์
1. อ้อย
พันธุ์ขอนแก่น 3
: ลักษณะเด่น ผลผลิตเฉลี่ย 18 ตันต่อไร่ ความหวาน 13-15 ซีซีเอส ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดง ต้านทานปานกลางต่อโรคแส้ดำ พื้นที่เหมาะสม ดินร่วน ร่วนทราย
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ต. ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000 โทร 043 203506
กวก. นครสวรรค์ 1 : ผลผลิตเฉลี่ย 18 ตันต่อไร่ ความหวาน 15.7 ซีเอส ต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดงพื้นที่เหมาะสม ดินร่วน ร่วนเหนียว และดินเหนียว
เอ็นเอสยูที 13-106 : ผลผลิตเฉลี่ย 16-18 ตันต่อไร่ ความหวาน 13-15 ซีซีเอส ต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง พื้นที่เหมาะสม ดินร่วน ร่วนเหนียว และดินเหนียว
เอ็นเอสยูที 13-154 : ผลผลิตเฉลี่ย 15-19 ตันต่อไร่ ความหวาน 13-15 ซีซีเอส ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง พื้นที่เหมาะสม ดินร่วน ร่วนเหนียว และดินเหนียว
เอ็นเอสยูที 13-313 : ผลผลิตเฉลี่ย 17-21 ตันต่อไร่ ความหวาน 13-16 ซีเอส ต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง พื้นที่เหมาะสม ดินร่วน ร่วนเหนียว และดินเหนียว
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทร 056 241019

2. ถั่วลิสง
ไทนาน 9
: ผลผลิตเฉลี่ย 260 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 95-110 วัน เปลือกฝักเรียบ เปอร์เซ็นต์กะเทาะสูง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
ขอนแก่น 6 : ผลผลิตเฉลี่ย 578 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 119 วัน ผลผลิตสูง ขนาดเมล็ดโต ฝักขาว ลายบนฝักตื้น ต้านทานโรคยอดไหม้
ขอนแก่น 9 : ผลผลิตเฉลี่ย 264 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 95-115 วัน ผลผลิตสูง เมล็ดมีขนาดโต
พันธุ์ดีเด่น KKBNM54-12-9 : ผลผลิตเฉลี่ย 414 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 95-115 วัน ผลผลิตสูง ต้านทานโรคโคนเน่าขาวและโรคยอดไหม้ ต้านทานโรคใบจุดสีดำปานกลาง
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ต. ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000 โทร 043-203506

3. งา
งาดำอุบลราชธานี 3 :
 ฝักมี 4 พู ขนาดเมล็ดโต น้ำหนัก 1,000 เมล็ด 3.05 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน ผลผลิต 126 กก./ไร่ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
งาแดงอุบลราชธานี 3 : ฝักมี 2 พู ผลผลิตเฉลี่ย 130-200 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน ต้านทานต่อการทำลายของมวนฝิ่นสีเขียว
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร 045 2021878

4. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พันธุ์ลูกผสมนครสวรรค์ 2 : 
อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,110 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานโรคราน้ำค้างสูง ทนแล้งในระยะออกดอก เหมาะกับการใช้รถเก็บเกี่ยว
พันธุ์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 : อายุเก็บเกี่ยว 115-120 วัน สภาพฝนปกติให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,106 กก./ไร่ ทนแล้งในระยะออกดอก สภาพขาดน้ำระยะออกดอกนาน 1 เดือน ให้ผลผลิต 836 กก./ไร่ ต้านทานโรคราน้ำค้างและโรคราสนิม เก็บเกี่ยวด้วยมือง่าย
พันธุ์ลูกผสมนครสวรรค์ 4 : อายุเก็บเกี่ยว 115-120 วัน สภาพฝนปกติให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,092 กก./ไร่ ทนแล้งในระยะออกดอก สภาพขาดน้ำระยะออกดอกนาน 1 เดือน ให้ผลผลิต 695 กก./ไร่ ต้านทานโรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้แผลใหญ่ และโรคราสนิม เก็บเกี่ยวด้วยมือง่าย
พันธุ์ลูกผสมนครสวรรค์ 5 : เก็บเกี่ยวได้เร็ว อายุเก็บเกี่ยว 95-100 วัน สภาพฝนปกติให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,176 กก./ไร่  ทนแล้งในระยะออกดอก สภาพขาดน้ำระยะออกดอกนาน 1 เดือน ให้ผลผลิต 749 กก./ไร่ ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่และโรคราสนิม ต้านทานปานกลางต่อโรคราน้ำค้าง และโรคใบด่าง
ลูกผสมพันธุ์ดีเด่น เอ็นเอสเอ็กซ์ 152067 : อายุเก็บเกี่ยว 115-120 วัน สภาพฝนปกติให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,265 กก./ไร่ ทนแล้งในระยะออกดอก สภาพขาดน้ำระยะออกดอกนาน 1 เดือน ให้ผลผลิต 778 กก./ไร่ ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ มีเสถียรภาพการให้ผลผลิตดี
ลูกผสมพันธุ์ดีเด่น เอ็นเอสเอ็กซ์ 151008 : เก็บเกี่ยวได้เร็ว อายุเก็บเกี่ยว 95-100 วัน สภาพฝนปกติให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,121 กก./ไร่ ทนแล้งในระยะออกดอก สภาพขาดน้ำระยะออกดอกนาน 1 เดือน ให้ผลผลิต 616 กก./ไร่ ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 5 ใช้สายพันธุ์ตากฟ้า 5 เป็นสายพันธุ์พ่อ และตากฟ้า 7 เป็นพันธุ์แม่ มีลักษณะทางการเกษตร ดังนี้
สายพันธุ์แท้ ตากฟ้า 5 :
ความสูงต้น 121 เซนติเมตร อายุออกไหม 62 วัน ไหมมีสีชมพู อายุออกดอกตัวผู้ 60 วัน ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ตรง สีอบเรณู (อับสด) มีสีแดง สีของเมล็ดเหลืองส้ม ชนิดเมล็ดหัวแข็ง
สายพันธุ์แท้ ตากฟ้า 7 : ความสูงต้น 105 เซนติเมตร อายุออกไหม 57 วัน ไหมมีสีเขียวอ่อน อายุออกดอกตัวผู้ 57 วัน ลักษณะช่อดอกตัวผู้แนวระนาบ สีอบเรณู (อับสด) มีสีชมพู สีของเมล็ดเหลืองส้ม ชนิดเมล็ดกึ่งหัวแข็ง
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทร 056 241019

5. ข้าวโพดหวาน
พันธุ์ลูกผสมสงขลา 84-1 :
ความหวาน  14-16 องศาบริกซ์ อายุเก็บเกี่ยว 70-73  วัน ต้านทานปานกลางต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่
ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา หมู่ 1 ต. ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-398201
พันธุ์ลูกผสมชัยนาท 2 : ความหวาน  11.0 – 12.5 องศาบริกซ์ อายุเก็บเกี่ยว 70-73  วัน ต้านทานปานกลางต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่
พันธุ์ลูกผสมดีเด่น S22264 : ความหวาน  14.2 องศาบริกซ์ อายุเก็บเกี่ยว 73  วัน ต้านทานปานกลางต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่
พันธุ์ลูกผสมดีเด่น S22287 : ความหวาน  14.5 องศาบริกซ์ อายุเก็บเกี่ยว  69  วัน ต้านทานปานกลางต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่
พันธุ์ลูกผสมดีเด่น S22310 : ความหวาน  14.0 องศาบริกซ์ อายุเก็บเกี่ยว 70  วัน ต้านทานปานกลางต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท  ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทร 056-405080-1

6. ข้าวโพดข้าวเหนียว
พันธุ์ลูกผสมชัยนาท 2 :
ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก 2,132 กิโลกรัมต่อไร่ ฝักสดปอกเปลือก 1,306 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดสีขาวปนม่วง คุณภาพบริโภคเหนียวนุ่ม ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อม
พันธุ์ลูกผสม CNW18178 : ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก 2,175 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก 1,424 กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพการบริโภคเหนียวนุ่ม ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อม
พันธุ์ลูกผสม CNW18109 : ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก 2,250 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก 1,431 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดสีขาวปนม่วง คุณภาพบริโภคเหนียวนุ่ม ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อม
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท  ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทร 056-405080-1

7. ถั่วเขียว
ชัยนาท 3 : 
ผลผลิตเฉลี่ย 232 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 65 วัน ขนาดเมล็ดใหญ่ น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 72 กรัม การสุกแก่ของฝักสม่ำเสมอใกล้เคียงกัน
CNMB06-02-20-5 : ผลผลิตสูงเฉลี่ย 235 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 65 วัน ขนาดเมล็ดใหญ่ น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 73 กรัม เปอร์เซ็นต์แป้งสูง เหมาะสำหรับการแปรรูป
ถั่วเขียวผิวดำ พันธุ์ชัยนาท 4 : ผลผลิตเฉลี่ย 284  กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 80 วัน ต้านทานโรคแอนแทรคโนส
ถั่วเขียวผิวดำ พันธุ์ชัยนาท 6 : ผลผลิตเฉลี่ย 275 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 80 วัน ขนาดเมล็ดใหญ่  น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 66 กรัม เหมาะสำหรับการเพาะถั่วงอก
ถั่วเขียวผิวดำ สายพันธุ์ CNBG-27-5 : ผลผลิตเฉลี่ย 300 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 80 วัน ขนาดเมล็ดใหญ่ น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 63 กรัม ต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนส
ถั่วเขียวผิวดำ สายพันธุ์ CNBG-50-1 : ผลผลิตเฉลี่ย 289 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 80 วัน ขนาดเมล็ดใหญ่ น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 65 กรัม เหมาะสำหรับการเพาะถั่วงอก
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท  ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทร 056-405080-1

8. ข้าวฟ่าง
พันธุ์ผสมเปิดสุพรรณบุรี 2 :
 ผลผลิตเฉลี่ย 448 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน  เมล็ดสีขาว ความสูงต้นเฉลี่ย 156 เซนติเมตร
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทร 035-551433

9. ข้าวโพดเทียน
ข้าวโพดเทียนเย้าอุทัย : 
อายุออกดอก 42 วันหลังปลูก อายุออกไหม 45 วันหลังปลูก ความสูงต้น 241 ซม ความสูงฝัก 159 ซม. จำนวนฝัก 3-4 ฝัก/ต้น ผลผลิตทั้งเปลือก 998 กก./ไร่ ความกว้างฝัก 3.09 ซม. ความยาวฝัก 13.2 ซม. จำนวน 8-12 แถวต่อฝัก จำนวน 26.6 เมล็ดต่อแถว เมล็ดมีสีม่วงดำ รสชาติเหนียว นุ่ม หวานเล็กน้อย เมื่อต้มสุกและฝักเย็นแล้วยังคงความเหนียวและนุ่ม
ข้าวโพดเทียนมันปูอุทัย : อายุออกดอก 44 วันหลังปลูก อายุออกไหม 46 วันหลังปลูก ความสูงต้น 210 ซม. ความสูงฝัก 120 ซม. จำนวนฝัก 3-4 ฝัก/ต้น ผลผลิตทั้งเปลือก 1,618 กก./ไร่ ความกว้างฝัก 3.6 ซม. ความยาวฝัก 13.2 ซม. จำนวน 10-12 แถวต่อฝัก จำนวน 25.0 เมล็ดต่อแถว  เมล็ดมีสีเหลืองม่วง รสชาติเหนียว นุ่ม หวานเล็กน้อย เมื่อต้มสุกควรรับประทานทันที
ข้าวโพดเทียนกะเหรี่ยงอุทัย : อายุออกดอก 62 วันหลังปลูก อายุออกไหม 63 วันหลังปลูก ความสูงต้น 229 ซม. ความสูงฝัก 133 ซม. จำนวนฝัก 3-4 ฝัก/ต้น ผลผลิตทั้งเปลือก 1,378 กก./ไร่ ความกว้างฝัก 3.5 ซม. ความยาวฝัก 14.8 ซม. จำนวน 8-12 แถวต่อฝัก จำนวน 26.2 เมล็ดต่อแถว เมล็ดมีสีขาว รสชาติเหนียว นุ่ม หวานเล็กน้อย เมื่อต้มสุกและฝักเย็นแล้วยังคงความเหนียวและนุ่ม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร 056-51-752

10. ฝ้าย
ตากฟ้า 84-4 :
 ผลผลิตเฉลี่ย 260 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 120-150 วัน เส้นใยสีขาว ต้านทานโรคใบหงิก และทนทานต่อเพลี้ยจักจั่นฝ้าย
ตากฟ้า 86-5 : ผลผลิตเฉลี่ย 192 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 110-135 วัน เส้นใยสีเขียว ต้านทานโรคใบหงิก
ตากฟ้า 7 : ผลผลิตเฉลี่ย 196 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 120-189 วัน เส้นใยสีขาว ต้านทานโรคใบหงิก และทนทานต่อเพลี้ยจักจั่นฝ้าย
ตากฟ้า 8 : ผลผลิตเฉลี่ย  154  กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว  117-147 วัน เส้นใยสีน้ำตาล ต้านทานโรคใบหงิก และทนทานต่อเพลี้ยจักจั่นฝ้าย
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทร 056 241019

11. ถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองฝักสดเชียงใหม่ 84-2 :
ผลผลิตเฉลี่ย 757-963 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 63-69 วัน ฝักสดต้มสุกมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย สามารถปรับตัวได้ดีและให้ผลิตดีในหลายสภาพแวดล้อม
เชียงใหม่ 2 : ผลผลิตเฉลี่ย 200-230 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 75-80 วัน มีอายุสั้น เหมาะสมสำหรับปลูกในระบบปลูกพืช
เชียงใหม่ 60 : ผลผลิตเฉลี่ย 280-350 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 85-95 วัน ผลผลิตสูง ทนทานโรคราสนิม โรคใบจุดนูน และโรคโรคราน้ำค้าง
กวก. เชียงใหม่ 7 : ผลผลิตเฉลี่ย  304 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 93-97 วัน ลำต้นตั้งตรง หักล้มยาก ฝักและเมล็ดดก
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ 50290 โทร 0-5349-8537
นครสวรรค์ 1 : ผลผลิตเฉลี่ย 245-300 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 70-75 วัน เมล็ดมีขนาดใหญ่ มีอายุสั้น
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทร 056 241019

12. กระเจี๊ยบเขียว
สายพันธุ์ KC6203 : 
อายุวันดอกแรกบาน 41 วัน อายุวันดอกบาน 50 % 44 วัน อายุเก็บเกี่ยว 46 วัน ความสูงต้นที่อายุ 60 วัน 103.2 เซนติเมตร ผลผลิตรวม 3,068.8 กิโลกรัม/ไร่ (2,996.4-3,141.2 กก./ไร่) ผลผลิตได้มาตรฐานส่งออก ,374.6 กิโลกรัม/ไร่ (2,353.40-2,396.10 กก./ไร่) การเกิดโรคเส้นใบเหลือง 0% ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลือง คุณภาพฝักได้มาตรฐานส่งออก ฝักตรง ก้านฝักเปราะ ขนนุ่ม สีเขียว ห้าเหลี่ยม ความยาวฝัก 7-12 เซนติเมตร ต้นสูงปานกลาง ข้อลำต้นถี่
สายพันธุ์ KC6207 : อายุวันดอกแรกบาน 33 วัน อายุวันดอกบาน 50 % 37 วัน อายุเก็บเกี่ยว 42 วัน ความสูงต้นที่อายุ 60 วัน 72 เซนติเมตร ผลผลิตรวม 3,114.62 กิโลกรัม/ไร่ (2,669.60-3,560.70 กก./ไร่) ผลผลิตได้มาตรฐานส่งออก 2,964.74 กิโลกรัม/ไร่ (2,653.54–3,460.40 กก./ไร่) การเกิดโรคเส้นใบเหลือง 0 % ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลือง คุณภาพฝักได้มาตรฐานส่งออก ฝักตรง ขนนุ่ม สีเขียว ห้าเหลี่ยม ความยาวฝัก 7-12 เซนติเมตร ต้นสูงปานกลาง ข้อลำต้นถี่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี เลขที่ 3 หมู่ 5 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร 034-552035-6

13. ถั่วฝักยาว
พิจิตร 84-3 : 
อายุออกดอก 50% หลังปลูก 34 วัน อายุเก็บเกี่ยวฝักสดหลังปลูก 43 วัน ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  26 วัน ความยาวลำต้นหลัก 413 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย  3,861 กิโลกรัมต่อไร่
พจ.21-9-24-22 : อายุออกดอก 50% หลังปลูก 34-41 วัน ผลผลิตเฉลี่ย  2,500-3,000 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเกรด A สูง 60-80% ของผลผลิตรวม ความหนาเนื้อเฉลี่ย 1.9-2.3 มิลลิเมตร มีปริมาณสารแอนโทไซยานินสูง 166.32-208.55 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักสด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร 056 990035

14. มันเทศ
พิจิตร 2 :
 ผลผลิตเฉลี่ย  3,617 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตแป้ง 846 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณขนาดหัวที่โรงงานต้องการสูง ร้อยละ 86.2 ของน้ำหนักรวม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร 056 990035

15.ฟ้าทะลายโจร
พิจิตร 4-4 :
 ผลผลิตสดเฉลี่ย  2,073 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตแห้งเฉลี่ย  666 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์เฉลี่ย 4.38 กรัมต่อน้ำหนักแห้ง 100 กรัม
พิษณุโลก 5-4 : ผลผลิตสดเฉลี่ย  1,988 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตแห้งเฉลี่ย  682 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์เฉลี่ย 3.57 กรัมต่อน้ำหนักแห้ง 100 กรัม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร 056 990035

16. กัญชง
RPF1 : 
ปริมาณสาร THC เฉลี่ย 0.3% โดยน้ำหนักแห้ง ปริมาณสาร CBD เฉลี่ย 0.5% โดยน้ำหนักแห้ง น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 34.20 กรัม ความสูงต้นเฉลี่ย 3.16-4.67 เมตร เปอร์เซ็นต์เส้นใย 14.2 เปอร์เซ็นต์
RPF3 : ปริมาณสาร THC เฉลี่ย 0.3% โดยน้ำหนักแห้ง ปริมาณสาร CBD เฉลี่ย 0.5% โดยน้ำหนักแห้ง น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 34.40 กรัม ความสูงต้นเฉลี่ย 2.81-5.40 เมตร เปอร์เซ็นต์เส้นใย 12.9 เปอร์เซ็นต์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน)
Futura 83 : ปริมาณสาร THC เฉลี่ยมากกว่า 0.2% ปริมาณสาร CBD เฉลี่ย 2-5% ความสูงต้นเฉลี่ย 1.5-4.5 เมตร เปอร์เซ็นต์เส้นใย 30-35 เปอร์เซ็นต์


 • การสาธิต
  ระบบการจัดการน้ำตามความต้องการของพืชไร่เศรษฐกิจโดยใช้ระบบตรวจวัดสภาพอากาศรายแปลง
  (DOA Smart irrigation System, DOA SiS)

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ได้ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของอ้อยโรงงาน  จัดทำองค์ความรู้การให้น้ำโดยศึกษาความต้องการน้ำของอ้อยโรงงาน ตามระยะการเจริญเติบโต ได้ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำ (Kc) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการจัดระบบการจัดการน้ำตามความต้องการของอ้อยโดยใช้ระบบตรวจวัดสภาพอากาศรายแปลงอย่างแม่นยำ สำหรับให้น้ำในการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีการอารักขาพืชในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยใช้เครื่องพ่นแบบอุโมงค์ลม  อ่านเพิ่มเติม