ปี 2559

รายงานผลการวิจัยประจำปี 2559 ( ฉบับเต็ม – งานวิจัยสิ้นสุดปี 2559)
– ปกหน้า
– บทนำ
– สารบัญ
– ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมในแหล่งปลูกที่สำคัญของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม
– การเปรียบเทียบในท้องถิ่นพันธุ์ฝ้ายเส้นใยสั้นสีน้ำตาลที่ทนทานต่อศัตรูฝ้ายที่สำคัญ (เก็บเกี่ยว)
– การเปรียบเทียบในท้องถิ่นพันธุ์ฝ้ายเส้นใยยาวพิเศษ (เก็บเกี่ยว)
– การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรพันธุ์ฝ้ายใบขนที่ทนทานต่อแมลงศัตรูฝ้ายที่สำคัญ (เก็บเกี่ยว)
– งานฟื้นฟูและอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมฝ้าย
– การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการระบาดของแมลงศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแหล่งปลูกที่สำคัญ
– การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการระบาดของโรคข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแหล่งปลูกที่สำคัญ
– ศึกษาวิธีการจัดการปุ๋ยและน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินในระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
– ศึกษาการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนต่อการกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ต่างๆ