เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

โดย วีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร เอกสารประกอบการบรรยายในการฝึกอบรมพนักงานบริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้าวโพด และเทคนิคการเพิ่มผลผลิต

Read more

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน คืออะไร ?การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการใช้ปุ๋ยให้ตรงตามระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และตรงตามความต้องการของพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตดี และการให้ผลตอบแทนคุ้มค่าแก่การลงทุน สมบัติของดินที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ – ดินลึก มากกว่า

Read more

แผนการทำงานในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

  การทำงานทุกขั้นตอนในแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในฤดูแล้ง หลังนา ตั้งแต่สัปดาห์แรกเริ่มจากการเตรียมดิน  การปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา ซึ่งประกอบด้วย การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ

Read more