โครงการANSOFT

ANSOFT

โครงการ ANSOFT เป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือของโครงการAsian Food & Agriculture Cooperation Initiative (AFACI)  ภายใต้หน่วยงาน Rural Development Administration ประเทศเกาหลี ซึ่งร่วมมือกับประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ สำหรับประเทศไทยมี นางสาวสาลี่ ชินสถิต สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ANSOFT Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ รวมไปถึงสนับสนุนช่วยเหลือให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก ให้สามารถผลิตพืชอินทรีย์จนสามารถได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  โดยเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้เกษตรกร สนับสนุนปัจจัยการผลิต  เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองและผลิตพืชอินทรีย์ได้ประสบผลสำเร็จและได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อไป

กิจกรรมโครงการ