แบบฟอร์ม GAP

แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช

Download “แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว)” F-11.pdf – Downloaded 53498 times – 215 KB

Download “แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP (รายกลุ่ม)” F-2-1.pdf – Downloaded 3549 times – 201 KB

แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช

Download “แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว)” F-3-1.pdf – Downloaded 4357 times – 174 KB

Download “แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับกลุ่ม)” F-4.pdf – Downloaded 880 times – 194 KB

แบบคำขอยกเลิกการรับรอง

Download “แบบคำขอยกเลิกการรับรอง” F-6.pdf – Downloaded 552 times – 136 KB

แบบคำขอหนังสือรับรอง ใบรับรองหรือขอแก้ไขข้อมูลการรับรอง

Download “แบบคำขอหนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือขอแก้ไขข้อมูลการรับรอง” F-5.pdf – Downloaded 1569 times – 161 KB

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการรับรองผลิตพืชตามรับรองมาตรฐาน

Download “ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการรับรองผลิตพืชตามมาตรฐาน” rowdoa-2555.pdf – Downloaded 2120 times – 165 KB

หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช

Download “หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช” landusegap.pdf – Downloaded 6675 times – 252 KB

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช

Download “หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช” landsergap.pdf – Downloaded 6599 times – 243 KB