มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับเกษตรกรชาวสวน ผู้ประกอบการสถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) และผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตร (ผลไม้)

สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  ย้ำเน้นมาตรการช่วงหน้าผลไม้ของเมืองจันท์
👉 ขอให้ผู้ประกอบการ/โรงคัดบรรจุผลไม้ เกษตรกรชาวสวน และผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ขนส่งสินค้าเกษตร (ผลไม้) ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
COVID – 19 อย่างเคร่งครัด