ขั้นตอนการให้บริการ

งานบริการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

1) การขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชควบคุมเฉพาะ (Health Certificate)
2) การออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช
3) การจด/ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้า
4) การขอเข้าร่วมโครงการ การจัดการสารเคมีในผัก ผลไม้ เพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น (Control Measure)
5) การขึ้นทะเบียนและตรวจติดตามหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช
6) การดำเนินงานประเมิน ต่ออายุ ตรวจติดตามผลเพื่อการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์

7) การขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ 

8) การขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ (กรณีพิเศษ)

9) การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช
10) การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช
11) การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช เพื่อขอการยอมรับความสามารถจากกรมวิชาการเกษตร
       11.1) กรณีที่ขอบข่ายรายการทดสอบได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO IEC 17025
      11.2) กรณีที่ขอบข่ายรายการทดสอบไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO IEC 17025
12) การให้บริการทดสอบสินค้าเกษตรด้านพืช เพื่อขอใบรับรองสุขอนามัย (สำหรับสินค้าแปรรูป)
13) การขอรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์