ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (กวม.)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (กวม.)
กำหนดวันที่ในการประเมิน
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร

Download ประกาศ