บุคลากร

1108 ศิริลักษณ์ จิตรอักษร

นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ข้าราชการ

226 ณัฐปภาวินญ์ จันทร์ลา
นางสาวณัฐปภาวินญ์ จันทร์ลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

2311 ปิยรัตน์ รุจิณรงค์
นางสาวปิยรัตน์ รุจิณรงค์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช

739 อภาพร โพธิยอด
นางสาวอภาพร โพธิยอด
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
587 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข
นางสาวเสาวลักษณ์ บันเทิงสุข
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
744 จิระวีณ์ ไกรสินบุรศักดิ์
นางสาวจิระวีณ์ ไกรสินบุรศักดิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
276 ศุภวรรณ มาดหมาย
นางสาวศุภวรรณ มาดหมาย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
2412 ศิริพร พันธุ์วงษ์
นางสาวศิริพร พันธุ์วงษ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ลูกจ้างชั่วคราว

587 สุภัทรฌาฆ์ ชิดนอก
นางสุภัทรฌาฆ์ ชิดนอก
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔

พนักงานราชการ

953 รัตนาภรณ์ โพธิ์กุล
นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์กุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน​
1027 กุลิสรา ธีรวิภา
นางสาวกุลิสรา ธีรวิภา
นักวิชาการเกษตร
1028 เบญจรัตน์ เจียรอัญมณีกุล
นางสาวเบญจรัตน์ เจียรอัญมณีกุล
นักวิชาการเกษตร
1029 ธัชชัย ชาติสินทรัพย์
นายธัชชัย ชาติทรัพย์สิน
นักวิชาการเกษตร
956 ปวีณา เที่ยงแท้
นางสาวปวีณา เที่ยงแท้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
959 บุณฑริกา โพชฌงค์เดช
นางสาวบຸ‏ณฑ‎ริกา โพ‎ชฌงค໌์เ‎ดช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
968 กันธิมา แสงงาม
นางสาวกันธิมา แสงงาม
เจ้าพนักงานธุรการ
970 เสาวลักษณ์ ห่อทอง
นางเสาวลักษณ์ ห่อทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ช่วยราชการ
974 ณิชนันท์ พงศ์วนัชพร
นางสาวณิชนันท์ พงศ์วนัชพร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
975 สัมฤทธิ์ กองโคตร
นายสัมฤทธิ์ กองโคตร
พนักงานประจำสำนักงาน
988 วัชรสิทธิ์ สายธนู
นายวัชรสิทธิ์ สายธนู
พนักงานประจำสำนักงาน
989 ชนัฐธร แกล้วกล้า
นาย ชนัฐธร แกล้วกล้า
พนักงานประจำสำนักงาน
1022 อรวรรณ หุ่นทอง
นางสาวอรวรรณ หุ่นทอง
นักวิชาการเกษตร
1023 กุญลณี จิตต์เอื้อ
นางสาวกุญลณี จิตต์เอื้อ
นักวิชาการเกษตร
1024 ประภัสสร บุญงาม
นางสาวประภัสสร บุญงาม
นักวิชาการเกษตร
1025 ปาริฉัตร เพ่งผล
นางสาวปาริฉัตร เพ่งผล
นักวิชาการเกษตร