ระเบียบ/ประกาศ กรมวิชาการเกษตร พ.ศ.2567

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการแจกจ่ายและจำหน่ายพันธุ์พืช
1.ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการแจกจ่ายและจำหน่ายพันธุ์พืช พ.ศ.2567 (ฉบับที่3)

2.ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการแจกจ่ายและจำหน่ายพันธุ์พืช พ.ศ.2566 (ฉบับที่2)

3.ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการแจกจ่ายและจำหน่ายพันธุ์พืช พ.ศ.2566

 

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการแจกจ่ายและจำหน่ายปัจจัยการผลิต
4.ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการแจกจ่ายและจำหน่ายปัจจัยการผลิต พ.ศ.2567 (ฉบับที่3)

5.ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการแจกจ่ายและจำหน่ายปัจจัยการผลิต พ.ศ.2566 (ฉบับที่2)

6.ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการแจกจ่ายและจำหน่ายปัจจัยการผลิต พ.ศ.2566

 

ประกาศราคาจำหน่ายพันธุ์พืชไร่
7.ประกาศราคาจำหน่ายพันธุ์พืชไร่ พ.ศ. 2566 (ฉบับที่2)

8.ประกาศราคาจำหน่ายพันธุ์พืชไร่ พ.ศ. 2566

 

ประกาศราคาจำหน่ายพันธุ์พืชสวน
9.ประกาศราคาจำหน่ายพันธุ์พืชสวน พ.ศ. 2567 (ฉบับที่3)

10.ประกาศราคาจำหน่ายพันธุ์พืชสวน พ.ศ. 2566 (ฉบับที่2)

11.ประกาศราคาจำหน่ายพันธุ์พืชสวน พ.ศ. 2566

 

ประกาศราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิต
12.ประกาศราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิต พ.ศ. 2567 (ฉบับที่2)

13.ประกาศราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิต พ.ศ. 2566