Menu +

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน ดังนี้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฏร์ธานี