ผลงานวิจัยสิ้นสุด ปี2563

โครงการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
Testing and Development of Seed Production Technology with
Farmer Participation Project  (นางสาวศิรากานต์ ขยันกาน) 

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสิ้นสุด KM : Download File โครงการ

โครงการวิจัย/การทดลอง หัวหน้าโครงการวิจัย/การทดลอง หน่วยงาน Download
1. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์จังหวัดขอนแก่น แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม นายสิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์ ศวม.ขอนแก่น Download
2. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจังหวัดน่าน แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม นางสาวพรนิภา  ถาโน ศวม.พิษณุโลก Download
3. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวจังหวัดพิจิตร แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม นางสาวสุนทรีพร  ศรีสมบุญ ศวม.พิษณุโลก Download
4. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์งาแดงจังหวัดลพบุรี แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม นางนงลักษ์  ปั้นลาย ศวม.ลพบุรี Download
5. การศึกษาการใช้แสงยูวีต่อการกำจัดเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ และผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง นางสาวศุภลักษ์  สัตยสมิทสถิต ศวม.พิษณุโลก Download
6. การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคเมล็ดสีม่วงในถั่วเหลือง นางสาววราลักษณ์  บุญมาชัย ศวม.เชียงใหม่ Download
7. ประสิทธิภาพของสารไบโอแอคทีฟอิลิซิเตอร์ต่อการแสดงออกของยีนที่สามารถกระตุ้นความต้านทานโรคในถั่วเหลือง นางสาวศุภลักษ์  สัตยสมิทสถิต ศวม.พิษณุโลก Download
8. ผลของสภาพการเก็บรักษาต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด นายชนันทวัฒน์ ศุภสุทธิรางกูล ศวม.เชียงใหม่ Download
9. ผลของภาชนะบรรจุในการเก็บรักษาต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง นางสาวศิรากานต์  ขยันการ ศวม.เชียงใหม่ Download
10. อิทธิพลของความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีต่อความงอกในไร่และการเจริญเติบโต นางสาวศิรากานต์  ขยันการ ศวม.เชียงใหม่ Download
11. การทดสอบการใช้ท่อนพันธุ์สะอาดร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการระบาดของโรคใบขาวอ้อยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นางสาวศฬิษา  สังข์วิเศษ ศวม.ขอนแก่น Download
12. ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้งในพื้นที่ปลูกอ้อยจังหวัดขอนแก่น นางสาววิมลรัตน์  ดำขำ ศวม.ขอนแก่น Download
13. ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้งหลังนาจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาววิมลรัตน์  ดำขำ ศวม.ขอนแก่น Download
14. การพัฒนาระบบการผลิตข้าว-พริกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่นาจังหวัดขอนแก่น นางศิริลักษณ์  พุทธิวงศ์ ศวม.ขอนแก่น Download