กลุ่มบริหารโครงการและวางแผนการผลิต (กบค.)

1108 ศิริลักษณ์ จิตรอักษร

นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
276 ศุภวรรณ มาดหมาย
นางสาวศุภวรรณ มาดหมาย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
2412 ศิริพร พันธุ์วงษ์
นางสาวศิริพร พันธุ์วงษ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
953 รัตนาภรณ์ โพธิ์กุล
นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์กุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
1027 กุลิสรา ธีรวิภา
นางสาวกุลิสรา ธีรวิภา
นักวิชาการเกษตร
1028 เบญจรัตน์ เจียรอัญมณีกุล
นางสาวเบญจรัตน์ เจียรอัญมณีกุล
นักวิชาการเกษตร
1029 ธัชชัย ชาติสินทรัพย์
นายธัชชัย ชาติทรัพย์สิน
นักวิชาการเกษตร