วิสัยทัศน์

      
       1.ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

        2. วางแผนการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายให้เป็นไปตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และชั้นพันธุ์จำหน่ายเฉพาะพันธุ์พืชควบคุมเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วย
พันธุ์พืช

        3. ให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ คุณภาพ เมล็ดพันธุ์ และ
สุขอนามัยพืชของเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

         4.ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน และ
หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

          5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย