Menu +

ปี 2564

Smart Box กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 

1.การเลือกเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชของเกษตรกร

2.การผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศอินทรีย์พันธุ์ผสมเปิด

3.การผลิตพันธุ์มะพร้าวกะทิ

4.การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงอินทรีย์

5.การจัดการโรคถั่วเหลือง

6.การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัวอย่างง่าย